Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác Hồ với công tác tuyên truyền

Bác Hồ với công tác tuyên truyền

 •   21/08/2022 08:53:00 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định tuyên truyền là công cụ quan trọng để tạo ra lực lượng mới hùng mạnh cho cách mạng, nên Người rất quan tâm đến việc làm tốt công tác tuyên truyền.
Bac Ho 12

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   25/07/2022 09:07:00 PM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư"1, để giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân"2.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước 17:41 23/07/2022   158

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước 17:41 23/07/2022 158

 •   24/07/2022 09:04:00 PM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0
Tinh thần trách nhiệm là một giá trị văn hóa, được gọi là văn hóa trách nhiệm hay văn hóa bổn phận. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm “Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công”(1).
111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Người về mang tới những mùa Xuân

111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Người về mang tới những mùa Xuân

 •   04/06/2022 11:29:00 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lên con tàu Amiral La Touche De Tréville, rời bến cảng Nhà Rồng, khởi đầu một cuộc hành trình tìm đường cứu nước kéo dài suốt 30 năm, để rồi sau đó đã mang về ánh sáng tự do cho dân tộc.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng

 •   23/05/2022 04:06:00 AM
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0
Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm lịch sử, nhất là ở những thời khắc có tính bước ngoặt, thì tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh phải được tiến hành đồng thời, đảm bảo sự "gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả.
Nâng cao nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở Việt Nam hiện nay (Kỳ 1)

Nâng cao nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở Việt Nam hiện nay (Kỳ 1)

 •   09/04/2022 04:15:00 AM
 •   Đã xem: 1157
 •   Phản hồi: 0
Thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội là mối quan hệ thứ mười được bổ sung trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, hợp thành hệ thống mười mối quan hệ lớn, thể hiện tính quy luật của đổi mới, hội nhập và phát triển ở nước ta. Yêu cầu cấp thiết hiện nay là cần nghiên cứu lý luận, đánh giá thực tiễn, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta trong thời gian tới.
Phát huy giá trị văn hóa đạo đức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Phát huy giá trị văn hóa đạo đức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

 •   01/02/2022 06:06:00 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
Giá trị văn hóa đạo đức là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc; đã soi sáng con đường giải phóng và phát triển đất nước, là một trong những nền tảng vững chắc để Đảng Cộng sản Việt Nam vạch ra đường lối và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ở từng thời kỳ cách mạng.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Quốc hội nêu cao vai trò, trách nhiệm chăm lo công tác xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Quốc hội nêu cao vai trò, trách nhiệm chăm lo công tác xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững

 •   03/01/2022 02:49:00 AM
 •   Đã xem: 414
 •   Phản hồi: 0
Là cơ quan thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước, Quốc hội các thời kỳ luôn làm tốt việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối của Đảng trong xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Cùng với đó, tổ chức, lề lối, phong cách và hoạt động của Quốc hội luôn hiện thân cho các giá trị văn hóa chính trị, dựa trên tinh thần pháp quyền, dân chủ, đoàn kết, nhân văn, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Nhận diện bản chất của một số "giải thưởng nhân quyền"

Nhận diện bản chất của một số "giải thưởng nhân quyền"

 •   24/12/2021 11:07:00 PM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Như đã thành thông lệ, gần đến Ngày Nhân quyền quốc tế (10/12) năm nay một số tổ chức, hội nhóm lại rùm beng trao cái gọi "giải thưởng nhân quyền" cho vài ba người Việt Nam, rồi hết lời ca ngợi kẻ được "trao giải". Tuy nhiên, với những ai quan tâm từ thực tế hoạt động và bản án mà kẻ được "trao giải" đã phải nhận, không khó để nhận diện họ là ai. Ðồng thời, qua đó có thể thấy rõ hơn bản chất thật sự của một số giải thưởng mang danh nghĩa "nhân quyền".
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

 •   24/12/2021 11:02:00 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng không chỉ “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá” của Đảng và dân tộc ta mà còn cung cấp những cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Người không chỉ bắt đúng bệnh, đưa ra đúng phác đồ điều trị, mà còn kê các phương thuốc đặc trị chứng bệnh tham nhũng của cán bộ, đảng viên.
Bình Phước: Việc thực hiện chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ

Bình Phước: Việc thực hiện chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ

 •   24/12/2021 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 406
 •   Phản hồi: 0
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hiện nay đang triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã sáng tạo và linh hoạt trong xác định rõ nội dung công việc, cách thức, thời gian triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ngành tuyên giáo cần thực hiện tốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngành tuyên giáo cần thực hiện tốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   23/12/2021 05:08:49 AM
 •   Đã xem: 503
 •   Phản hồi: 0
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành tuyên giáo ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Thanh niên Phú Riềng xung kích vì cộng đồng

Thanh niên Phú Riềng xung kích vì cộng đồng

 •   30/11/2021 06:06:00 AM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Tặng quà các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Tặng quà các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

 •   27/11/2021 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy vừa đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Phước tới thăm, tặng quà, động viên các gia đình có người thân bị tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai huyện Bù Đốp, Bù Gia Mập. Đây là hoạt động nhân Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (Chủ nhật, tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm).
Lễ tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” và “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tỉnh Bình Phước năm 2021

Lễ tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” và “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tỉnh Bình Phước năm 2021

 •   24/11/2021 10:50:00 PM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/11, tại Hội trường Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Lễ tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2021.
Học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

 •   23/11/2021 06:03:00 AM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Tuyên dương 50 thầy, cô giáo tận tụy, sáng tạo, vượt khó “gieo chữ”

Tuyên dương 50 thầy, cô giáo tận tụy, sáng tạo, vượt khó “gieo chữ”

 •   20/11/2021 03:24:00 AM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/11, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2021, tuyên dương 50 giáo viên có nhiều sáng kiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy, vượt qua những khó khăn, thách thức của dịch COVID-19, thiên tai, lũ lụt, vùng sâu, vùng xa…
Bình Phước: Hiệu quả mô hình “Không gian sáng tạo” cho thanh thiếu nhi trong khối trường học

Bình Phước: Hiệu quả mô hình “Không gian sáng tạo” cho thanh thiếu nhi trong khối trường học

 •   13/11/2021 09:09:00 PM
 •   Đã xem: 388
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tạo “Không gian sáng tạo” cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Đội trên địa bàn toàn tỉnh triển khai mô hình “Trải nghiệm sáng tạo, không gian sáng tạo” cho học sinh khối trường học.
Trao Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” và bằng khen trong phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” cấp toàn quốc năm 2021

Trao Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” và bằng khen trong phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” cấp toàn quốc năm 2021

 •   05/11/2021 05:40:00 AM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 05/11/2021, được sự ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” và Thanh niên tiêu biểu trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp toàn quốc năm 2021. Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Quốc Duy - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; Trần Hoàng Trực, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Lê Tấn Quang - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phước.

Các tin khác

XÂY DUNG HINH MAU THANH NIEN
Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
 • Đang truy cập113
 • Hôm nay11,824
 • Tháng hiện tại353,862
 • Tổng lượt truy cập16,182,396
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây