Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và yêu cầu củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và yêu cầu củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn hiện nay

 •   06/10/2020 10:56:37 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là một trong những di sản tư tưởng bao trùm và xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Đồng thời, đây cũng là tư tưởng có ý nghĩa chỉ đạo đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay.
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

 •   02/10/2020 04:26:10 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

 •   30/09/2020 09:56:07 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Ở đời và làm người phải thương nước, thương dân, thương nhân loại bị áp bức đau khổ”(1) và Người không chỉ cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, tự do, ấm no và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam mà còn góp sức vào sự nghiệp giải phóng nhân loại bị áp bức, bất công trên toàn thế giới. Người để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tư tưởng về chăm lo đời sống nhân dân vẫn giữ nguyên giá trị, soi đường cho cách mạng Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tuyên ngôn độc lập - Tượng đài của ý chí độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam

Tuyên ngôn độc lập - Tượng đài của ý chí độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam

 •   21/09/2020 10:39:15 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Bằng tầm nhìn thời đại, trong phần kết thúc bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”. Với sự mẫn cảm chính trị, Người cũng dự báo: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Tinh thần đó trong bản Tuyên ngôn độc lập luôn có giá trị lịch sử và thời sự sâu sắc, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dân tộc Việt Nam vẫn thường trực ý chí “đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập” mà lớp lớp cha anh đã ngã xuống để chiến đấu giành được từ cuộc cách mạng mùa Thu 75 năm trước.
Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   10/09/2020 08:43:03 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của toàn Ðảng và toàn dân ta, trong đó, di huấn của Người “phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” đã trở thành kim chỉ nam, một trong những nguyên tắc hàng đầu vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
Độc lập, tự chủ, sáng tạo - Nét độc đáo trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh

Độc lập, tự chủ, sáng tạo - Nét độc đáo trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh

 •   06/09/2020 11:57:07 PM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta và đi vào lịch sử nhân loại như một trong những vĩ nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XX. Điều làm nên sự vĩ đại, nhưng gần gũi, giản dị của Hồ Chí Minh là ở nhân cách, đạo đức, tài năng, những cống hiến của Người cho dân tộc và nhân loại. Một trong những di sản mà Người để lại là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo - cơ sở, tiền đề cho việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Quá trình Bác Hồ sáng lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Quá trình Bác Hồ sáng lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 •   31/08/2020 04:02:54 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Giữa lúc phong trào cách mạng Việt Nam bế tắc về đường lối và tổ chức lãnh đạo, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cách mạng vô sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tuyên ngôn Độc lập - ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam

Tuyên ngôn Độc lập - ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam

 •   30/08/2020 09:30:54 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
​​​​​​​Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân cường, quốc thịnh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân cường, quốc thịnh

 •   21/08/2020 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và đang tác động nhiều mặt đến đời sống nhân dân và kinh tế, xã hội của đất nước, chúng ta thực sự thấm thía những lời Bác dạy về các biện pháp nâng cao sức khỏe.
Dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập, xây dựng, gìn giữ nước Việt Nam độc lập và hùng cường

Dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập, xây dựng, gìn giữ nước Việt Nam độc lập và hùng cường

 •   21/08/2020 12:23:42 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Tròn 75 năm trước, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể Nhân dân Việt Nam tiến hành một cuộc cách mạng vĩ đại bậc nhất - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc: Đập tan gông xiềng ngót một trăm năm giam cầm đất nước chìm đắm trong vòng nô lệ của thực dân Pháp, phát-xít Nhật, lật nhào chế độ quân chủ phong kiến hàng ngàn năm, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2-9-1945, dẫn Nhân dân từ thân phận vong quốc nô bước tới thời kỳ tự do, với quyền được sống tự do, mưu cầu hạnh phúc.
Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt chước

Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt chước

 •   18/08/2020 09:15:40 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết “quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước.”
Dấu mốc chói lọi của thời đại Hồ Chí Minh

Dấu mốc chói lọi của thời đại Hồ Chí Minh

 •   18/08/2020 09:07:06 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên khi đất nước đang đắm chìm trong đêm trường nô lệ; các phong trào đấu tranh yêu nước bị nhấn chìm trong bể máu. Yêu nước, thương dân, Người đã ra đi tìm đường cứu nước; đến với chủ nghĩa Mác – Lênin; sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng và hành động thực tiễn cách mạng của Người đã soi đường, chỉ lối để Đảng ta lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất”… Tất cả tạo nên một dấu mốc chói lọi của thời đại Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

 •   03/08/2020 10:00:12 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
PHÁT HUY SỨC MẠNH TINH THẦN YÊU NƯỚC VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

PHÁT HUY SỨC MẠNH TINH THẦN YÊU NƯỚC VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 •   31/07/2020 04:02:56 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Thấm nhuần sâu sắc rằng, lòng yêu nước là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, được sinh dưỡng bởi những cư dân một nước nông nghiệp luôn gắn bó, cố kết, đùm bọc, che chở và giúp đỡ lẫn nhau để chống lại thiên tai, địch họa và cả dịch bệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”.
Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh để chọn cán bộ có tâm, có tầm

Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh để chọn cán bộ có tâm, có tầm

 •   28/07/2020 09:21:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác cán bộ. Người khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Bác không chỉ đề cập một cách rõ ràng, giản dị, dễ hiểu về vị trí, vai trò của cán bộ, cũng như công tác cán bộ, mà còn lãnh đạo Trung ương Đảng thực hành lý luận trong thực tiễn. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ chính là nền tảng, là kim chỉ nam để Đảng ta kế thừa, vận dụng linh hoạt, đáp ứng yêu cầu từng giai đoạn cách mạng…
Lời Bác dạy ngày này năm xưa

Lời Bác dạy ngày này năm xưa

 •   21/07/2020 11:56:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
“Thi đua phải đoàn kết, đoàn kết để thi đua”Đó là lời dạy của Bác Hồ trong “Bài nói với cán bộ và đồng bào tỉnh Nam Định”, ngày 13-8-1958.
"Kiểm soát khéo bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết..."

"Kiểm soát khéo bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết..."

 •   15/07/2020 03:40:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo

 •   08/07/2020 05:09:34 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà báo uyên bác, Người đã dùng báo chí làm vũ khí đấu tranh cách mạng ngay từ trên đất Pháp, trong bước đường đi tìm đường cứu nước. Trong cuộc đời làm báo của Người với hơn 30 năm sống, làm việc ại các nước Pháp, Anh, Đức, Mỹ, Nga, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông... nhà báo Hồ Chí Minh đã dùng 69 bút danh, bí danh để hoạt động báo chí với nhiều thể loại: chính luận, bút ký, tin, ảnh, họa sĩ...

Các tin khác

Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
 • Đang truy cập21
 • Hôm nay7,469
 • Tháng hiện tại184,163
 • Tổng lượt truy cập4,529,138
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây