Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2021

Thứ tư - 30/12/2020 05:03 932 0
(CTTĐTBP) - Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trên, ngày 29/12, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh, thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch đề ra.

Phong trào thi đua cần tập trung về cơ sở và được tổ chức, phát động với những hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua”. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu để khen thưởng kịp thời.

Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những khó khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém, qua đó đánh giá tính hiệu quả, thiết thực của các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, cần xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai phong trào, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua đề ra theo kế hoạch.

Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 11/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX) và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện, hiện đại.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng, phát huy tốt vai trò của điển hình tiên tiến, nhất là việc nêu gương, học tập trong cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch. Công tác khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thực sự có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương; tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; khen thưởng các tập thể ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và các thành viên trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, dành nhiều thời gian, thời lượng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền những thành quả của phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, phối hợp với chính quyền cùng cấp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động với tinh thần trách nhiệm cao, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, tổ chức đóng chân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huvện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và tổng kết năm về UBND tỉnh (thông qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh)./.

Tác giả bài viết: Hải Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

XÂY DUNG HINH MAU THANH NIEN
Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay8,414
  • Tháng hiện tại408,662
  • Tổng lượt truy cập19,428,333
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây