Góp phần nâng cao chất lượng cán bộ đoàn theo mô hình 6d

Thứ năm - 27/03/2014 23:34 8.920 0
Phần Thi hiến kế cho Đoàn Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Bình Phước năm 2014 Thí sinh: Nguyễn Duy Thái Hà ; Năm sinh: 1988 Chức vụ: Bí thư Chi đoàn PRK trực thuộc BCH Đoàn Cty TNHH MTV cao su Phú Riềng
1. Lý do nghiên cứu:
Trong những năm qua, công tác Đoàn tại tỉnh Bình Phước đã có những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, đưa tổ chức Đoàn trở thành tổ chức quan trọng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đáp ứng nhu cầu của thời kỳ hội nhập. Thực tiển đã qua cho thấy công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh bình phước có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tổ chức được kiện toàn từ tỉnh, huyện đến cơ sở, các phong trào được triển khai đều khắp trong các tổ chức cơ sở đoàn, xuất hiện nhiều gương thanh niên, đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực chính trị kinh tế, văn hóa, xã hội; công tác chăm bồi giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng đảm bảo đúng quy trình và chất lượng, nhiều đoàn viên là đảng viên trẻ được đảng phân công giữ các vị trí quan trọng trong công tác đảng, chính quyền; tỷ lệ đoàn viên tham gia cấp ủy huyện đến cơ sở chiếm tỷ lệ khá.
Tuy nhiên, công tác Đoàn hiện nay vẫn còn bộc lộ một số hạn chế và những hạn chế này đã và đang cản trở bước tiến cao và vươn xa hơn nữa của tổ chức Đoàn trong xu thế hội nhập và phát triển. Một trong những thực tế đáng buồn đó chính là chất lượng của đội ngũ cán bộ Đoàn có lúc có nơi chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi trước tình hình phát triển trong giai đoạn mới. Đặc biệt là tại các Đoàn cơ sở, đa phần cán bộ Đoàn chưa tự chủ động trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác và năng lực tổ chức. Ở một số địa phương, đơn vị, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm và tạo điều kiện cho hoạt động đoàn, chưa thấy hết vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và công tác thanh niên, thiếu định hướng, giúp đỡ. Lãnh đạo các cấp uỷ đảng đối với công tác quy hoạch cán bộ Đoàn chưa toàn diện, một số nơi bố trí cán bộ Đoàn còn chắp vá, thiếu ổn định.… Trong khi đó cán bộ Đoàn là lực lượng góp phần không nhỏ trong việc tập hợp thanh niên nói riêng và phát triển hoạt động Đoàn nói chung. Từ đó, tôi hình thành ý tưởng tiến hành nghiên cứu dựa trên khảo sát thực tế, kết hợp với những lý luận có cơ sở khoa học để đưa ra những kết luận về thực trạng cũng như các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ Đoàn, qua đó có thể đưa ra những giải pháp đúng đắn và kịp thời góp phần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn tại đơn vị nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
- Thông qua khảo sát thực tế, tiến hành phân tích, đánh giá về chất lượng cán bộ Đoàn và những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ Đoàn.
- Đồng thời đưa ra khung lý thuyết ứng dụng để nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn trong thời gian tới. Từ đó làm nền tảng để nhân rộng và phát triển.
3. Đối tượng, phạm vi và giới hạn nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu: cán bộ Đoàn tại tỉnh Bình Phước.
Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4.Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu định lượng: dữ liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0.
Phương pháp nghiên cứu định tính: tham khảo các tài liệu về tổ chức Đoàn, kết hợp với các lý thuyết quản trị để tiến hành phân tích, đánh giá, nhận định vấn đề nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau.
5. Nội dung nghiên cứu:
5.1            Khảo sát thực tế:
Tôi đã tiến hành điều tra, phỏng vấn một mẫu gồm 50 cán bộ Đoàn hiện đang công tác và cư trú tại huyện Bù Gia Mập, Thị xã Đồng Xoài và thu được kết quả thống kê thông qua chạy phần mềm SPSS.
- Trong 50 người được phỏng vấn thì có 28 người đang công tác đoàn tại khối kinh tế - sự nghiệp chiếm 56%, 22 người đang công tác đoàn tại địa phương chiếm tỷ lệ 44%.
- Trong 50 người được phỏng vấn thì có 12 người trong độ tuổi từ 16 đến 25 chiếm 24%, 28 người trong độ tuổi 25 đến 30 chiếm 56%, 10 người trong độ tuổi trên 30 chiếm 20%.  
- Trong 50 người được phỏng vấn thì có đến 30 người chiếm 60% đang có vợ hoặc chồng, và 20 người chiếm 40% đang độc thân.
5.2 Những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ Đoàn:
Nhìn chung, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực tế về chất lượng cán bộ Đoàn hiện nay, nhưng dựa trên phân tích số liệu khảo sát, tôi đã tìm ra sáu yếu tố có tác động rõ nét cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến chất lượng cán bộ Đoàn. Tôi cũng đã phân chia các yếu tố này thành hai nhóm yếu tố:
 
 
Hình 1: Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ Đoàn
Phân tích số liệu thống kê cho ta thấy ảnh hưởng rõ nét và cụ thể này như sau:
Yếu tố Mức độ/Tỷ lệ đánh giá (%)
Nhóm yếu tố động viên Khả năng phát triển Cao
(32%)
Trung bình (25%) Thấp
(43%)
Khen thưởng-Kỷ luật Hợp lý
(48%)
Bình thường
(36%)
Ko Hợp lý
(16%)
Nhóm yếu tố duy trì Sự quan tâm các Cấp Cao
(36%)
Trung bình (42%) Thấp
(22%)
Công tác sử dụng cán bộ Phù hợp
(38%)
Bình thường (44%) Ko phù hợp
(18%)
Cơ hội đào tạo, rèn luyện Thường xuyên
(42%)
Bình thường
(28%)
Ko thường xuyên (30%)
Cơ chế chính sách Phù hợp
(10%)
Bình thường (38%) Ko phù hợp
(52%)
 
Bảng 1: Tổng hợp đánh giá các yếu tố
 
Hình 2: Biểu đồ các yếu tố khách quan tác động đến chất lượng cán bộ Đoàn
(Các mức độ 1-MĐ1, mức độ 2-MĐ2, mức độ 3-MĐ3 tương ứng với thước đo
của từng yếu tố - xem Bảng 1)
- Nhóm yếu tố động viên:
+ Khả năng phát triển trong công tác Đoàn: trong 50 người được phỏng vấn, có 16 người đánh giá khả năng này cao (chiếm 32%), 12 người đánh giá trung bình chiếm (24%), còn lại 22 người đánh giá khả năng này là thấp (chiếm 43%).
+ Khen thưởng – Kỷ luật: trong 50 người được phỏng vấn, có 24 người đánh giá công tác Khen thưởng – Kỷ luật là hợp lý (chiếm 48%), 18 người đánh giá bình thường (chiếm 36%), còn lại 8 người đánh giá không hợp lý (chiếm 16%).
- Nhóm yếu tố duy trì:
+ Sự quan tâm các cấp: trong 50 người được phỏng vấn, có 18 người đánh giá khả năng này cao (chiếm 36%), 21 người đánh giá trung bình chiếm (42%), còn lại 11 người đánh giá khả năng này là thấp (chiếm 22%).
+ Công tác sử dụng cán bộ: trong 50 người được phỏng vấn, có 19 người đánh giá công tác sử dụng cán bộ là phù hợp (chiếm 38%), 22 người đánh giá bình thường (chiếm 44%), còn lại 9 người đánh giá không phù hợp (chiếm 18%).
+ Cơ hội đào tạo, rèn luyện: trong 50 người được phỏng vấn, có 21 người đánh giá cơ hội được tham gia các lớp đào tạo, rèn luyện là thường xuyên (chiếm 42%), 14 người đánh giá bình thường (chiếm 28%), còn lại 15 người đánh giá không thường xuyên (chiếm 30%).
+ Cơ chế chính sách dành cho cán bộ Đoàn: trong 50 người được phỏng vấn, có 5 người đánh giá cơ chế chính sách là phù hợp (chiếm 10%), 19 người đánh giá bình thường (chiếm 38%), còn lại 26 người đánh giá không phù hợp (chiếm 52%).
 
Nhận xét: đa phần cán bộ Đoàn đều đánh giá chưa cao về các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ Đoàn nói riêng và công tác Đoàn tại đơn vị nói chung. Trên cơ sở đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ Đoàn này, cũng cho thấy rằng một khi các yếu tố trên không đảm bảo để có thể tạo nền tảng cho sự cống hiến, nhiệt tâm của cán bộ Đoàn thì hiệu quả hoạt động đoàn cơ sở sẽ thấp. Theo số liệu thu thập được thì có đến 60% cán bộ Đoàn cho rằng hoạt động Đoàn tại cơ sở hiện nay vẫn còn yếu kém, chủ yếu mang tính hình thức.
5.3. Mô hình 6D – Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn:
Từ thực tế khảo sát cũng như nghiên cứu về các yếu tố tác động đến chất lượng cán bộ Đoàn, tôi đưa ra mô hình 6D nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn như sau:
 
Hình 3. Mô hình 6D
D1 - Đến: Các cấp Lãnh đạo tại cơ sở phải sâu sát trong vấn đề tìm kiếm nguồn nhân sự phù hợp, có tiềm năng để đề cử lên cấp trên. Công tác này phải được thực hiện một cách khách quan, công khai, minh bạch. Nguồn cán bộ có thể là Đoàn viên ưu tú được đề cử thông qua chương trình bình xét, đánh giá hàng năm. Điều đó đòi hỏi phải tiến hành kiểm tra định kỳ công tác Đoàn cơ sở để phần nào đánh giá được vai trò của cán bộ Đoàn phụ trách cơ sở đó, thêm vào đó phải ghi nhận đánh giá từ phía đoàn viên cơ sở về cán bộ Đoàn phụ trách nhằm mục đích: đề cử đúng người, đúng việc, đúng khả năng.
D2 - Định hướng: Sau khi đã có cán bộ nguồn, các cấp Lãnh đạo & Đoàn cấp trên trực tiếp phải tổ chức định hướng nhằm giúp cho cán bộ Đoàn hiểu được tầm nhìn và mục tiêu hoạt động của cơ sở mình nói riêng và tổ chức Đoàn nói chung. Từ đó mỗi người tự tư duy trong vai trò lãnh đạo để điều chỉnh và định hướng các mục tiêu cho cơ sở của mình mà vẫn đảm bảo gắn liền với mục tiêu chung của tổ chức.
D3 - Dẫn: Tổ chức các lớp đào tạo & hướng dẫn cho cán bộ Đoàn trong công tác đoàn viên. Quan tâm theo dõi tiến triển hoạt động của các cơ sở, bám sát với các cấp lãnh đạo và đoàn viên tại cơ sở để thường xuyên đánh giá hiệu quả công tác của cán bộ Đoàn, từ đó đưa ra hướng dẫn và xử trí kịp thời. Thêm vào đó, một trong những vấn đề tương đối nan giải hiện nay chính là giải quyết “đầu ra” cho cán bộ Đoàn sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại tổ chức Đoàn. Vì thế việc tổ chức các lớp đào tạo & hướng dẫn cho cán bộ Đoàn về công tác đoàn phải được tổ chức song song đồng hành với các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng khác cho cán bộ Đoàn. Điều đó đòi hỏi phải nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ Đoàn, từ đó mở các lớp chuyên đề tập huấn về những kỹ năng, thậm chí là đào tạo nghề ngắn hạn cho cán bộ Đoàn.
D4 - Dưỡng: Song song với việc tổ chức và hướng dẫn cho cán bộ Đoàn, việc tạo ra một sân chơi bổ ích cho cán bộ Đoàn cũng là một trong những giải pháp cần thiết nhằm tạo điều kiện và môi trường để cán bộ Đoàn phát triển. Điều đó đòi hỏi phải thường xuyên tổ chức các hoạt động thực tế cho cán bộ Đoàn có cơ hội cọ sát, giao lưu học hỏi, chẳng hạn như: tổ chức các Hội thi kỹ năng, thành lập Câu lạc bộ Cán bộ Đoàn…
D5 – Động viên: Nhằm động viên và khuyến khích cán bộ Đoàn, để từ đó có thể nuôi dưỡng tâm huyết cũng như phát huy cống hiến của họ đối với công tác Đoàn, cần đưa ra các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời và phù hợp. Bên cạnh đó, động viên cũng đi kèm với việc giải quyết bài toán “Cơ chế chính sách” dành cho cán bộ Đoàn, cụ thể là phụ cấp dành cho cán bộ. Như chúng ta đã biết, bài toán cơ bản của cuộc đời con người là đi tìm điều kiện để sống, điều kiện để phát triển. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải đủ, đặc biệt là đối với những người hướng tới một môi trường để cống hiến nhiều hơn chứ không phải muốn thu lợi được nhiều hơn. Vì vậy, vấn đề quan trọng để động viên và khuyến khích cán bộ Đoàn phát huy tinh thần tự nguyện, chủ động và cống hiến chính là tạo ra một cơ chế chính sách rõ ràng, phù hợp, công khai minh bạch “Khen đúng người, đúng việc, đúng lúc và đúng cách”.
D6 – Đánh (Xử lý kỷ luật): Bất kỳ một cơ quan tổ chức nào cũng đều xây dựng cho mình một chế tài, quy định, quy chế nhằm tạo khuôn khổ cho mọi hoạt động diễn ra đúng chừng, đúng mực. Đó cũng là bảng quy chiếu nhằm đưa ra những hình thức xử phạt cho mọi hành vi vi phạm. Tổ chức Đoàn cũng không ngoại lệ bởi có thưởng thì ắt phải có phạt và không thể không sử dụng các biện pháp mạnh nhằm đảm bảo kỷ cương được thực thi. Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn là lực lượng đóng vai trò thủ lĩnh có vai trò không nhỏ trong việc trở thành tấm gương cho cả một thế hệ đoàn viên, cho nên vấn đề xử lý kỷ luật càng trở nên cần thiết để đảm bảo tính công bằng, khách quan trong việc xây dựng tổ chức Đoàn.
6. Ý nghĩa thực tiễn:
Nếu cho rằng con người là yếu tố quyết định tất cả, là nguồn nguyên khí của quốc gia thì trong một tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn là lực lượng lãnh đạo nòng cốt góp phần quyết định vai trò của tổ chức – là “Hạt nhân tập hợp đoàn kết thanh niên và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng”. Do vậy, việc làm rõ bản chất, phát hiện và giải quyết đúng đắn nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự phát triển của tổ chức Đoàn. Dưới góc nhìn khách quan dựa trên thực tế đã khảo sát, tôi cũng đã đề xuất mô hình 6D để nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn. Mô hình này cho thấy muốn nâng cao chất lượng cán bộ đoàn cần phải nhìn nhận một cách tổng thể nhiều yếu tố. Yếu tố nội tại trong chính mỗi cán bộ Đoàn phải được nhìn nhận một cách khách quan, kết hợp với các yếu tố bên ngoài sẽ góp phần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn tại cơ sở.
 
          Trên đây là giải pháp nhằm nâng chất lượng cán bộ đoàn tại cơ sở theo mô hình 6D, với tính chất của hội thi cũng như sự hạn chế về thời lượng nên trong  ý tưởng và tư duy sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của BGK, BTC hội thi cũng như toàn thể các đồng chí cán bộ đoàn, ĐVTN để nội dung được hoàn thiện hơn, góp phần vào việc nâng cao chất lượng cán bộ đoàn chúng ta cũng như xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn./.
 

Tác giả bài viết: Thái Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Hôm nay12,058
  • Tháng hiện tại232,876
  • Tổng lượt truy cập8,035,455
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây