Dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập, xây dựng, gìn giữ nước Việt Nam độc lập và hùng cường

Thứ sáu - 21/08/2020 00:23 487 0
Tròn 75 năm trước, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể Nhân dân Việt Nam tiến hành một cuộc cách mạng vĩ đại bậc nhất - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc: Đập tan gông xiềng ngót một trăm năm giam cầm đất nước chìm đắm trong vòng nô lệ của thực dân Pháp, phát-xít Nhật, lật nhào chế độ quân chủ phong kiến hàng ngàn năm, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2-9-1945, dẫn Nhân dân từ thân phận vong quốc nô bước tới thời kỳ tự do, với quyền được sống tự do, mưu cầu hạnh phúc.

Từ đó, đất nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đây là cuộc cách mạng toàn diện nhất, triệt để nhất và sâu sắc nhất trong toàn bộ các cuộc biến đổi của lịch sử dân tộc Việt Nam mấy ngàn năm qua! Nó thay đổi số phận của dân tộc Việt Nam - từ nô lệ sang tự do. Nó khẳng định vị thế mới và bản chất mới của  đất nước Việt Nam  - từ phụ thuộc sang độc lập tự chủ. Và, nó thay đổi địa vị mới và vai trò mới của nhân dân Việt Nam - từ thân phận mất nước, làm nô lệ lên vị thế là người chủ và làm chủ đất nước độc lập tự do, bình đẳng với tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới!

Đây là cuộc cách mạng mở đầu một kỷ nguyên mới trong toàn bộ lịch sử của dân tộc Việt Nam  - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội - được khởi nguồn từ lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ năm 1930: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” - “đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến. Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập...”(1) - giành lại quyền “bình đẳng”, “quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”; kết tinh nguyện vọng mấy trăm năm của Nhân dân Việt Nam - “tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng”,“quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”(2), như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đây là cuộc cách mạng sinh thành đất nước dân chủ của Nhân dân - “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập”(3); là cuộc cách mạng phát triển không ngừng: nâng Việt Nam lên một vị thế mới, với một tầm vóc mới, suốt 75 năm qua trên trường quốc tế!

Và, đây là cuộc cách mạng của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết tinh sức mạnh trầm tích, nhưng quật cường mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam, trong ngọn gió thời đại về quyền độc lập, tự do và quyền tự quyết dân tộc, trên quy mô toàn cầu.

 

Bảy mươi lăm năm đi qua, dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám và tinh thần Tuyên ngôn Độc lập, dân tộc ta vừa chống xâm lăng, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vừa đồng thời dựng xây đất nước trên con đường xã hội chủ nghĩa. Đó là hai nhiệm vụ chiến lược của dân tộc: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là nhu cầu phát triển tất nhiên của đất nước ta, mà trên thế giới chưa có nước nào như vậy. Và, Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và Nhân dân Việt Nam đã làm nên những kỳ tích to lớn và vẻ vang. 

Sáu mươi sáu năm trước, khi Nhà nước Việt Nam non trẻ chưa đầy mười tuổi, ngày 7-5-1954, dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám, Đảng ta, Nhân dân ta, Quân đội ta cùng với sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ chống thực dân Pháp, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, miền Bắc bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuẩn bị những điều kiện cần và đủ về sức người, sức của, sức mạnh lịch sử mấy ngàn năm... chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai của chúng!

Và, hơn 30 năm sau đó, ngày 30-4-1975, đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở độ tráng niên ấy, với sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, Nhân dân Việt Nam tiến hành một cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã quyết định số phận của một cuộc chiến tranh xâm lược vào loại tàn khốc nhất địa cầu, đuổi đế quốc Mỹ xâm lăng và lật nhào bè lũ ngụy quyền của chúng, thống nhất giang sơn, đồng bào ba miền Bắc - Trung – Nam dưới một mái nhà Việt Nam độc lập và chung xây chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Khi nước Việt Nam mới chưa tới tuổi bốn mươi, chúng ta muốn hòa bình, nhưng không ít người buộc ta phải bằng mọi giá chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc và hòa bình Tổ quốc. Vì, máu Nhân dân lại đổ nơi phên dậu phía Tây Nam và mây đen quần đảo nơi biên cương phía Bắc đất nước. Dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân lại ra trận giữ nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hồn thiêng sông núi hun đúc, khí phách ngàn năm dân tộc kết thành, anh linh muôn bậc tiền nhân giúp sức, đất nước nổi một trận gió to, quét sạch bùn nhơ hai phía biên thùy bờ cõi, san định hòa bình hai mặt đất nước. Khát vọng “Dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải quyết giành cho được tự do độc lập” được toàn thể dân tộc thổi bùng lên mạnh mẽ trong cuộc vệ quốc vĩ đại ấy, và tiếp tục kiên định bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời và biển, đảo của ta: từ Hoàng Sa, Trường Sa tới Vân Đồn, Côn Đảo, Phú Quốc khắp ba miền Bắc - Trung - Nam Tổ quốc hôm nay. Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” tỏa sáng và cổ vũ trên mỗi bước đường tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc đổi mới tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội sau 35 năm hành trình cùng lịch sử cách mạng ngày càng tỏa sáng và rạng rỡ, dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám và thần thái Tuyên ngôn Độc lập, trên nền tảng bảo vệ vẹn nguyên và vững chắc Tổ quốc thiêng liêng! Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trên nền móng độc lập dân tộc ngày càng định hình và tiến những bước vững chắc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhìn lại 75 năm, dưới ngọn cờ của Đảng, dân tộc ta chỉ cần mười lăm ngày làm một cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, để đất nước nở hoa Độc lập, kết quả Tự do; chỉ qua năm mươi sáu ngày đêm bằng một trận quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ để kết thúc vẻ vang chín năm chống thực dân Pháp; chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam dồn tụ sức mạnh 20 năm chống Mỹ, cứu nước chỉ trong năm mươi lăm ngày đêm, bằng Đại thắng mùa Xuân, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, để “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, toàn vẹn giang sơn thống nhất một nhà. Trong mỗi chặng đường bảo vệ nền độc lập dân tộc ấy, xã hội xã hội chủ nghĩa từng bước được nhận diện và định hình, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được xác định và phát triển; tô thắm hơn gương mặt dân tộc, khẳng định vẻ vang hơn vị thế Việt Nam độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, trong thế giới ngày nay!

Đó là những bước đi ngắn của cách mạng nhưng đã làm nên những bước tiến dài của dân tộc, của đất nước trên con đường độc lập, tự do! Dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám và tinh thần Tuyên ngôn Độc lập, nền độc lập của đất nước, sự tự do của Nhân dân, nền hòa bình của non sông, sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam... suốt 75 năm qua được xây nên, bảo vệ và phát triển bằng máu, mồ hôi của lớp lớp người Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài, được gìn giữ và phát triển bằng sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ nền hòa bình và sự tiến bộ của khu vực và thế giới, không ai phủ nhận được. 

Đó là hiện thân quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc tự nhiên của Nhân dân Việt Nam, mà không ai có thể xâm phạm và chà đạp được, mà Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã khai mở và Tuyên ngôn Độc lập tỏa sáng trên đất nước Việt Nam, không gì chà đạp được!  

Đó là sự thật hiển hiện về danh dự Nhân dân Việt Nam kiên cường tranh đấu, thậm chí bằng máu của mình rửa vết nhơ nô lệ và lẽ nhất định phải được hưởng trọn vẹn và sâu sắc quyền là chủ và quyền làm chủ đất nước, nhưng rộng hơn nữa là, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc như bất cứ con người ở một châu lục hay quốc gia, dân tộc nào, mà bất cứ ai cũng thấy!

Đó cũng là sự thật hiển hiện về một nước Việt Nam độc lập, tự do và xã hội chủ nghĩa thật sự bình đẳng như bất cứ quốc gia nào, sánh vai với tất cả các dân tộc khác trên thế giới, mà không thể ai bôi nhọ, không thể gì phủ nhận được!

Đó cũng chính là khát vọng cháy bỏng và đấu tranh chống mọi sự nô dịch giữa các dân tộc, là con đường sống và quyền được sống, quyền sung sướng và quyền tự do của tất cả các dân tộc tiến bộ trên toàn cầu, vì một thế giới hòa bình, đoàn kết và tiến bộ, trở thành hiện thực tất yếu không ai có thể ngăn cản và dập tắt được

Tất cả chứng minh một lẽ giản dị: Chân lý độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội làm nên diện mạo, vị thế và tư cách từ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trước bè bạn khắp năm châu suốt thế kỷ XX và hai thập niên đầu thế kỷ XXI, dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, được hun đúc và kết tinh trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945; chân lý độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội là khát vọng sống và hiện thực tự nhiên của các dân tộc bừng lên khắp hành tinh mà không một thế lực nào có thể ngăn cản, dập tắt  trên quy mô toàn thế giới!

Đó là chân lý vĩnh hằng!

 *

 *     *

Từ truyền thống 75 năm Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới ánh sáng Tuyên ngôn Độc lập, với vị thế Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dân tộc Việt Nam chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, cùng nhân loại bước vào thời kỳ phát triển mới, với  nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức, gian nan.

Chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng, dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám, với giá trị vĩnh hằng của Tuyên ngôn Độc lập, nhất định dân tộc ta sẽ đi tới đích cuối cùng: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, như 75 năm qua chúng ta bền gan, quyết chí đồng lòng giành lại, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc và từng bước vững chắc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Vì, những bài học lịch sử vô giá từ Cách mạng Tháng Tám: về tạo ra và chớp lấy thời cơ cách mạng, về chuẩn bị lực lượng giành và giữ chính quyền, về phát huy sức mạnh Nhân dân vô địch trong cách mạng, về xây dựng Đảng tiên phong ngang tầm nhiệm vụ lịch sử, về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại... đang hiện diện và cổ vũ chúng ta ở tầm nhìn chiến lược và trong mỗi bước đi!

Vì, những thành tựu vẻ vang được Nhân dân ta xây nên và phát triển từ Cách mạng Tháng Tám, suốt 75 năm làm nền tảng vững chắc, để dân tộc ta vững bước trên con đường đổi mới vì độc lập tự do được chủ nghĩa xã hội tuyển lựa!

Vì, những khát vọng đất nước độc lập, Nhân dân tự do của Nhân dân Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài về một nước Việt Nam độc lập và phồn vinh luôn cháy bỏng, đang trở thành sức mạnh hiện thực hóa ước mơ sớm xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững trong tầm nhìn 2045 - một trăm năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Vì, Đảng Cộng sản Việt Nam - “đứa con nòi của giai cấp lao động Việt Nam” - suốt hơn 90 năm qua đã nguyện và đang phấn đấu không ngừng, hết sức phục vụ Tổ quốc, hết lòng phụng sự vô điều kiện Nhân dân; bằng sức mạnh 75 năm qua của Nhà nước Việt Nam - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân suốt 75 năm qua luôn tận tụy, trung thành với Nhân dân, đổi mới và vươn lên ngày càng xứng đáng vừa là người quản trị đất nước, vừa là “công bộc” của Nhân dân một cách cao cả và vẻ vang - nhân tố quyết định bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam!

Vì, dưới ngọn cờ của Đảng, chưa khi nào như bây giờ, sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, thủy chung đã, đang và ngày càng trở thành động lực to lớn và mạnh mẽ, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Việt Nam!

Và, tất cả vì một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, phồn vinh, hòa bình và phát triển bền vững xã hội chủ nghĩa, trong thời đại ngày nay, dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám và giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập bất hủ! 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

XÂY DUNG HINH MAU THANH NIEN
Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay14,736
  • Tháng hiện tại236,456
  • Tổng lượt truy cập13,225,142
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây