Chuyển biến của việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu - 15/04/2016 05:08 1.610 0
Qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bình Phước đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện, tạo nên các đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt trong quá trình triển khai, đã có nhiều sáng tạo trong việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nghiên cứu, học tập, nhất là chú ý đến việc thảo luận, liên hệ thực tế và đăng ký làm theo một cách cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trao bằng khen của UBND tỉnh tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 - Ảnh: Sỹ Hòa

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng đã được các cấp ủy duy trì thành nền nếp. Thông qua sinh hoạt các chủ đề hằng tháng, nhất là việc liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt của chi bộ, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên để đề ra những giải pháp phấn đấu, thực hiện làm theo; lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT

Đại đa số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đã nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân đối với việc nêu gương; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ từ những việc hằng ngày như ý thức trách nhiệm với công việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... để cấp dưới và quần chúng làm theo. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được các cấp ủy chỉ đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Những nội dung và yêu cầu về nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách của cán bộ, đảng viên, tạo một số chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân, góp phần hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao.

Việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy chọn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhất là việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đến nay, hầu hết cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc gắn bảng chuẩn mực đạo đức chung và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Nhìn chung, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đều ngắn gọn, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị. Vị trí gắn bảng ở nơi trang trọng, dễ theo dõi. Việc gắn bảng chuẩn mực đạo đức đã có tác dụng nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện đầy đủ hơn chức trách, nhiệm vụ của mình; tạo điều kiện để nhân dân kiểm tra, giám sát. Nhờ đó, chất lượng giải quyết các nhiệm vụ, công việc đối với nhân dân được tốt hơn.

GẮN VIỆC THỰC HIỆN  CHỈ THỊ 03 VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA,
GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VẤN ĐỀ NỔI CỘM

Công tác kiểm tra, đôn đốc luôn được các cấp ủy quan tâm thực hiện, đã tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra lồng ghép thực hiện Chỉ thị 03 với các nội dung, chương trình kiểm tra khác của cấp ủy, tổ chức đoàn thể. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là: Sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém. Giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền. Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị về tăng cường công tác đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ đảng; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên địa bàn tỉnh và 2 đề án “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ tỉnh Bình Phước” (theo Quyết định số 986-QĐ/TU ngày 10-9-2013 của Tỉnh ủy, gọi tắt là Đề án 986) và “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh” (theo Quyết định số 987-QĐ/TU ngày 10-9-2013 của Tỉnh ủy, gọi tắt là Đề án 987).

Qua 2 năm triển khai thực hiện, hai đề án đã đạt được một số kết quả bước đầu, như về công tác tổ chức cán bộ, đã tập trung củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, cơ quan, đơn vị gắn với công tác nhân sự đại hội đảng các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan đến các dự án giao đất cho thuê đất, xử lý nghiêm về mặt đảng và chính quyền phù hợp với mức độ vi phạm của từng cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng tình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

NHIỀU MÔ HÌNH MỚI, CÁCH LÀM HAY

Hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí, MTTQ và các đoàn thể tỉnh có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến và nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Phước với hơn 526 phóng sự, tin, bài về những điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt, phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. MTTQ đã tổ chức tuyên truyền được 3.693 cuộc, với 201.260 lượt người tham gia; phát trên hệ thống loa truyền thanh ở khu dân cư được 1.452 giờ. Các cấp hội phụ nữ đã lồng ghép tuyên truyền được 689 cuộc, với 37.632 lượt hội viên tham gia. Tỉnh đoàn có 276 chi đoàn cơ sở có nhật ký làm theo lời Bác; 857 tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác” với tổng số sách và tài liệu 55.690 cuốn.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những mô hình mới, cách làm hay của tập thể và các cá nhân đã có tác dụng động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện làm theo thể hiện tính chủ động, sáng tạo ở cơ sở. Thị ủy Phước Long phát động phong trào thực hành tiết kiệm vì người nghèo trong cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, với mức vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên mỗi ngày tiết kiệm từ 1.000 đồng trở lên; đoàn viên, hội viên mỗi ngày tiết kiệm 500 đồng trở lên. Huyện ủy Bù Đăng phát động phong trào cán bộ, công chức thực hiện tốt việc không uống rượu, bia vào buổi sáng, buổi trưa, trong giờ làm việc; giao tiếp lịch sự, làm việc, dự họp đúng giờ, đúng hẹn. Đảng bộ Trung đoàn 736, Đảng bộ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi” được thực hiện hằng ngày vào đầu giờ sinh hoạt...

Có thể nói, qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, Bình Phước đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện, tạo nên các đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

 
 

Nguồn tin: baobinhphuoc.com.vn (MC)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay3,167
  • Tháng hiện tại93,428
  • Tổng lượt truy cập2,675,013
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây